Fødevareloven § 54

 1. § 54
  En fødevarevirksomhed skal efter anmodning fra tilsynsmyndighederne give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse, samt vederlagsfrit yde tilsynsmyndighederne fornøden bistand ved kontrol, prøve-udtagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrift af elektroniske data samt andre foranstaltninger, der iværksættes i henhold til fødevarelovgivningen.
 2. Stk. 2.
  En fødevarevirksomhed skal kunne dokumentere, at oplysninger og påstande, som virksomheden af egen drift fremkommer med, er korrekte.
 3. Stk. 3.
  Tilsynsmyndigheden kan som led i kontrol og overvågning vederlagsfrit mod kvittering udtage eller pålægge virksomheden at udtage prøver af fødevarer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, is, vand, damp, luft, luftarter, materialer og genstande, bekæmpelsesmidler, rengørings- og desinfektionsmidler m.v.
 4. Stk. 4.
  Et laboratorium, der udfører analyser efter fødevarelovgivningen, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden give alle de oplysninger om analyseresultater, den analyserede fødevare og den virksomhed, analyserne er udført for, der er nødvendige i forbindelse med eftersporing af fødevarebårne udbrud og mistanke herom. Laboratoriet underretter virksomheden om udleveringen af oplysninger.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at en fødevarevirksomhed skal yde tilsynsmyndighederne bistand ved forsendelse af prøver og afholde udgifterne herved.