Fødevareloven § 53

  1. § 53
    Tilsynsmyndigheden og personer, som er særligt bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til fødevarelovgivningen.
  2. Stk. 2.
    Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.