Fødevareloven §§ 51-54

 1. § 51
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at bestemte typer af fødevarer skal underkastes særlig kontrol.
 1. § 52
  Miljø- og fødevareministeren træffer de afgørelser, herunder meddeler de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af de krav, der er fastsat i fødevarelovgivningen eller i Den Europæiske Unions forordninger og direktiver.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan bestemme, at de i henhold til stk. 1 trufne foranstaltninger skal gennemføres for virksomhedens regning.
 3. Stk. 3.
  Hvis forbud eller påbud meddelt efter stk. 1 ikke bliver efterlevet, kan ministeren nedlægge forbud mod fortsat drift og eventuelt fratage de virksomheder, som er omfattet af lovens kapitel 8, autorisationen eller registreringen. Medmindre andet fremgår af afgørelsen, har fratagelsen virkning fra det tidspunkt, hvor den meddeles virksomheden.
 4. Stk. 4.
  Undlader en virksomhed, der har fået anmærkninger ved mindst tre af de seneste fire foregående kontrolbesøg, at efterkomme et påbud eller forbud meddelt i medfør af stk. 1, kan virksomheden pålægges daglige tvangsbøder, hvis der med hensyn til varigheden eller alvoren af overtrædelser af fødevarelovgivningen foreligger særlige omstændigheder.
 5. Stk. 5.
  En afgørelse efter stk. 3 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene.
 6. Stk. 6.
  Begæring herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen, der skal indeholde oplysninger om adgangen til at kræve domstolsprøvelse og om fristen herfor, er meddelt den pågældende. Miljø- og fødevareministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.
 7. Stk. 7.
  Retten kan ved kendelse bestemme, at sagsanlæg har opsættende virkning. Såfremt ministerens afgørelse findes lovlig ved dom, kan der heri bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.
 1. § 52 a
  Miljø- og fødevareministeren kan meddele påbud om indhentelse af bistand fra en rådgiver og om deltagelse i uddannelse.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om rådgivningen og uddannelsen.
 1. § 52 b
  Overtræder en fødevarevirksomhed fødevarelovgivningen eller Den Europæiske Unions forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov, gentagne gange på en sådan måde, at der er en nærliggende risiko for, at virksomheden fortsat ikke vil blive drevet i overensstemmelse med reglerne i denne lovgivning, kan miljø- og fødevareministeren i tilknytning til en anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen forbyde fortsat drift af den pågældende virksomhed i indtil 6 måneder. Medmindre andet fremgår af afgørelsen, har forbuddet virkning fra det tidspunkt, hvor det meddeles virksomheden.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan i tilknytning til et forbud efter stk. 1 nedlægge forbud mod, at den ansvarlige for virksomheden for en tilsvarende periode som anført i stk. 1 udfører en eller flere fødevareaktiviteter, registrerer en ny fødevarevirksomhed eller får autoriseret en ny fødevarevirksomhed. Medmindre andet fremgår af afgørelsen, har forbuddet virkning fra det tidspunkt, hvor det meddeles den ansvarlige for virksomheden.
 3. Stk. 3.
  En afgørelse efter stk. 1 og 2 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene.
 4. Stk. 4.
  Begæring efter stk. 3 skal fremsættes, inden 4 uger efter at afgørelsen, der skal indeholde oplysninger om adgangen til at kræve domstolsprøvelse og om fristen herfor, er meddelt den pågældende. Ministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.
 5. Stk. 5.
  Retten kan ved kendelse bestemme, at sagsanlæg har opsættende virkning. Såfremt en afgørelse efter stk. 1 og 2 findes lovlig ved dom, kan der heri bestemmes, at anke vil have opsættende virkning.
 1. § 53
  Tilsynsmyndigheden og personer, som er særligt bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til fødevarelovgivningen.
 2. Stk. 2.
  Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.
 1. § 54
  En fødevarevirksomhed skal efter anmodning fra tilsynsmyndighederne give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse, samt vederlagsfrit yde tilsynsmyndighederne fornøden bistand ved kontrol, prøve-udtagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrift af elektroniske data samt andre foranstaltninger, der iværksættes i henhold til fødevarelovgivningen.
 2. Stk. 2.
  En fødevarevirksomhed skal kunne dokumentere, at oplysninger og påstande, som virksomheden af egen drift fremkommer med, er korrekte.
 3. Stk. 3.
  Tilsynsmyndigheden kan som led i kontrol og overvågning vederlagsfrit mod kvittering udtage eller pålægge virksomheden at udtage prøver af fødevarer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, is, vand, damp, luft, luftarter, materialer og genstande, bekæmpelsesmidler, rengørings- og desinfektionsmidler m.v.
 4. Stk. 4.
  Et laboratorium, der udfører analyser efter fødevarelovgivningen, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden give alle de oplysninger om analyseresultater, den analyserede fødevare og den virksomhed, analyserne er udført for, der er nødvendige i forbindelse med eftersporing af fødevarebårne udbrud og mistanke herom. Laboratoriet underretter virksomheden om udleveringen af oplysninger.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at en fødevarevirksomhed skal yde tilsynsmyndighederne bistand ved forsendelse af prøver og afholde udgifterne herved.