Færdselsloven § 59 a

  1. § 59 a
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om, at allerede udstedte kørekort skal ombyttes.
  2. Stk. 2.
    For ombytningen betales 120 kr.
  3. Stk. 3.
    Det i stk. 2 nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb anvendes uafrundet som grundlag for reguleringen af beløbet det følgende år. Det årlige beløb afrundes til nærmeste med ti delelige kronebeløb. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted.