EUX-loven § 4

  1. § 4
    Børne- og undervisningsministeren beslutter efter samråd med det relevante faglige udvalg, for hvilke erhvervsuddannelser, herunder trin og specialer, der skal udformes eux-forløb.
  2. Stk. 2.
    Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter inddragelse af det relevante faglige udvalg nærmere regler om indhold og tilrettelæggelse af eux-forløbet, herunder om erhvervsområdet og erhvervsområdeprojektet, fordelingen af undervisningstid mellem de enkelte fag m.v. og skolens fordeling af fordybelsestiden. Det kan i den forbindelse fastsættes, at fag på gymnasialt niveau i forløbet skal være fra en eller flere bestemte gymnasiale uddannelser. Eux-forløb udformes uden eventuel trindeling.
  3. Stk. 3.
    Børne- og undervisningsministeren kan til brug for eux-forløb udvikle fag på gymnasialt niveau, der ikke er fra eksisterende gymnasiale uddannelser eller udgør et grundfag fra erhvervsuddannelsen. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om sådanne fag, herunder om mål, indhold, omfang og niveau.