Europa-Parlamentsvalgloven § 46

 1. § 46
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der overtræder
  1. 1) § 25, stk. 1, jf. § 51 i lov om valg til Folketinget, eller
  2. 2) § 26, stk. 1, jf. § 59, stk. 2, og § 62 i lov om valg til Folketinget.
 2. Stk. 2.
  I regler, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.
 3. Stk. 3.
  Borgerlig straffelovs §§ 116 og 117 finder tilsvarende anvendelse ved valg til Europa-Parlamentet.