Europa-Parlamentsvalgloven § 37

  1. § 37
    Folketinget afgør endeligt, om social- og indenrigsministerens beregninger og opgørelser skal godkendes, eller om der skal foretages nye beregninger og opgørelser. Folketinget kan endvidere pålægge social- og indenrigsministeren at indhente stemmemateriale m.v. til Folketinget.
  2. Stk. 2.
    Folketinget kan pålægge valgbestyrelserne at foretage en fornyet gennemgang og opgørelse af det materiale eller dele heraf, der har været benyttet ved valget.
  3. Stk. 3.
    Rejses der tvivl om gyldigheden af valget af et medlem, jf. § 5, stk. 2, eller om et medlems valgbarhed, jf. § 6, træffer Folketinget endelig afgørelse herom.