Erstatningsansvarsloven § 13

  1. § 13
    Erstatning for tab af forsørger til ægtefælle eller samlever udgør 30 pct. af den erstatning, som afdøde må antages at ville have opnået ved et fuldstændigt tab af erhvervsevnen, jf. §§ 5-8. Erstatningen udgør dog mindst 644.000 kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
  2. Stk. 2.
    Var forsørgeren fyldt 30 år, nedsættes erstatningen efter reglerne i § 9.