Erhvervelsesloven § 1

  1. § 1
    Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som ej heller tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kan kun med justitsministerens tilladelse erhverve adkomst på fast ejendom her i landet.
  2. Stk. 2.
    Det samme gælder selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, offentlige eller private institutioner, stiftelser og legater, der ikke har hjemsted i Danmark, samt udenlandske offentlige myndigheder.
  3. Stk. 3.
    Justitsministeren kan fastsætte regler om, at visse personer, der ikke har bopæl og ikke tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, samt visse selskaber m.v., der ikke har hjemsted her i landet, uden justitsministerens tilladelse kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet, der skal tjene som fornøden helårsbolig for erhververen, eller hvor erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser.