Epidemiloven § 65

  1. § 65
    Styrelsen for Patientsikkerhed skal, inden 5 søgnedage efter at der er truffet en afgørelse eller meddelt et påbud efter §§ 13-15, 18, 21 eller 26, indbringe sagen for retten til prøvelse efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a om prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.
  2. Stk. 2.
    Sundhedsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, skal efter anmodning fra den person, foranstaltningen vedrører, eller dennes repræsentant indbringe foranstaltninger efter §§ 28 og 40, som har karakter af frihedsberøvelse, for retten til prøvelse efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a om prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.