Epidemiloven § 19

  1. § 19
    Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde, at der skal iværksættes rensning af personer, der formodes forurenet med smitstof eller biologisk kampstof. Styrelsen for Patientsikkerhed kan også påbyde desinfektion af løsøre, fast ejendom, befordringsmidler el.lign.
  2. Stk. 2.
    Ansvaret for at afgrænse det biologiske fareområde og de eksponerede personer påhviler Statens Serum Institut.
  3. Stk. 3.
    Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om rensning af personer, der formodes forurenet med smitstof eller biologisk kampstof.