Elforsyningsloven § 2

 1. § 2
  Loven finder anvendelse på produktion, transport, handel og levering af elektricitet.
 2. Stk. 2.
  Loven gælder på land- og søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.
 3. Stk. 3.
  Loven omfatter ikke virksomhed, der er reguleret efter lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere bestemme, at adgangen til dispensation fra kravet om, at kommunal elproduktion ved solcelleanlæg skal udøves i selskaber med begrænset ansvar, begrænses eller stoppes.