Ejendomsværdiskatteloven § 17

  1. § 17
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
  2. Stk. 2.
    Loven har virkning fra og med indkomståret 2000.