EGTS-loven § 10

  1. § 10
    Overtrædelser af § 5 kan straffes med bøde.
  2. Stk. 2.
    I forskrifter, der udstedes i medfør af § 6, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
  3. Stk. 3.
    Der kan pålægges en EGTS strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.