E-handelsloven § 2

  1. § 2
    I denne lov forstås ved: