Dyreforsøgsloven § 10

 1. § 10
  Dyreforsøgstilsynet ledes af Rådet for Dyreforsøg, der består af en formand, der skal være dommer, og 10 andre medlemmer.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger rådets formand og de øvrige medlemmer. Èt medlem udpeges efter udtalelse fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, ét medlem efter udtalelse fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, ét medlem efter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, ét medlem efter udtalelse fra Dansk Industri, ét medlem efter udtalelse fra de store sygdomsbekæmpende foreninger, ét medlem efter udtalelse fra Det Dyreetiske Råd og fire medlemmer efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeninger.
 3. Stk. 3.
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri skal ved sammensætningen af rådet så vidt muligt sikre, at der blandt rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der har særlig betydning for de opgaver, som er tillagt Dyreforsøgstilsynet.
 4. Stk. 4.
  Rådets medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen.
 5. Stk. 5.
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte en forretningsorden for rådet. Det kan heri bestemmes, at visse afgørelser kan træffes af et udsnit af rådsmedlemmerne, af formanden eller af sekretariatet.
 6. Stk. 6.
  De medlemmer af Rådet for Dyreforsøg, der ikke udfører hvervet som led i deres tjenstlige arbejde, ydes vederlæggelse og godtgørelse for befordring i lighed med ikke-statsansatte, der modtager særskilt vederlæggelse. Udgiften hertil afholdes af staten.