Dykkerloven § 10

  1. § 10
    Et dykkerbevis, der er inddraget, skal afleveres til Søfartsstyrelsen.
  2. Stk. 2.
    Søfartsstyrelsen kan til enhver tid tilbagegive et dykkerbevis, der er inddraget efter § 8, stk. 1, når de omstændigheder, der har begrundet inddragelsen, ikke længere findes at være til stede.
  3. Stk. 3.
    Afslås en ansøgning om tilbagegivelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet indbragt for domstolene. Såfremt sagen tidligere har været indbragt for domstolene, kan indbringelse dog kun ske, såfremt der er forløbet mindst et år efter, at inddragelsen senest er stadfæstet ved dom. § 8, stk. 2, 2. pkt., og § 9, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.