DTU-loven
Lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje

Kapitel 1 Lovens område, godkendelse m.v.

 1. § 1
  Loven omfatter Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som er et selvejende universitet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Universitetet driver forskning og giver videregående uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau inden for det teknisk-naturvidenskabelige fagområde og hermed beslægtede områder.

Kapitel 2 Universitetets ledelse, tegningsret m.v.

 1. § 2
  Bestyrelsen er øverste myndighed for det selvejende universitet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for universitetets langsigtede virksomhed, udvikling og organisation.
 2. Stk. 2.
  Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, hvor universitetet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af bestyrelsen, jf. dog § 3.
 1. § 3
  Bestyrelsen er over for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser ansvarlig for det selvejende universitets virke, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, jf. § 4.

Kapitel 3 Økonomiske forhold

 1. § 4
  Tilskuddet til universitetets primære opgaver som nævnt i stk. 1 og 2 indeholder tillige et bidrag til dækning af de indirekte omkostninger ved universitetet, herunder ledelse, administration, bygningsdrift m.v. Universitetet kan opspare tilskud til anvendelse til universitetets formål i følgende finansår.
 1. §§ 5-6
  (Ophævet).
 1. § 6 a
  Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente alle oplysninger fra universitetet om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om universitetets drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskab, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 6 b
  Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem universitetet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, herunder om anvendelsen af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 6 a.
 1. § 6 c
  Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan ved ydelse af tilskud til Danmarks Tekniske Universitet stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler). Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 4 Kapitalforvaltning, regnskab og revision

 1. § 7
  Bestyrelsen skal forvalte det selvejende universitets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter forhandling med klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte nærmere regler om universitetets byggevirksomhed og bygningsforhold i øvrigt.
 1. § 8
  Rigsrevisor kan med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser aftale, at revisionsopgaver i henhold til stk. 2 varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevision. Institutionsrevisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Kapitel 5 Personale

 1. § 9
  Det selvejende universitet skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder pensionsforhold for det personale, der er ansat ved universitetet. Universitetet skal endvidere følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte regler om særskilt vederlæggelse.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler, som fraviger stk. 1.

Kapitel 6 Nedlæggelse

 1. § 10
  (Ophævet).

Kapitel 7 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

 1. § 11
  Loven træder i kraft den 1. januar 2001.
 1. § 12
  Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til vederlagsfrit at overdrage udstyr og andet løsøre, der til brug for universitetet er stillet til rådighed af staten.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser offentliggør overdragelsestidspunktet i Statstidende.
 1. §§ 13-15
  (Ophævet).