Dopingloven
Lov om forbud mod visse dopingmidler

 1. § 1
  Loven finder anvendelse på følgende grupper af dopingmidler:
  1. 1) Anabole steroider.
  2. 2) Testosteron og derivater heraf samt tilsvarende stoffer med androgen virkning.
  3. 3) Væksthormon.
  4. 4) Erytropoietin og midler, som har lignende virkning ved at øge mængden af røde blodlegemer i blodet til over normale værdier for alder og køn.
  5. 5) Midler, som øger produktion og frigørelse af
  6. a) væksthormon,
  7. b) testosteron og derivater heraf eller af tilsvarende stoffer med androgen virkning eller
  8. c) naturligt erytropoietin.
 1. § 2
  Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte, hvilke andre grupper af dopingmidler denne lov gælder for.
 1. § 3
  De i §§ 1 og 2 omhandlede dopingmidler må ikke fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling eller til videnskabelige formål.
 2. Stk. 2.
  Den i stk. 1 omhandlede anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling skal, for så vidt angår privatpersoner, være lægeordineret.
 3. Stk.3. Sundhedsministeren kan meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 1. Ministeren kan fastsætte nærmere vilkår for dispensationen.
 1. § 4
  Overtrædelse af § 3, stk. 1, eller vilkår som nævnt i § 3, stk. 3, 2. pkt., straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 5
  Loven træder i kraft den 1. juli 1999.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves lov nr. 916 af 8. december 1993 om forbud mod visse dopingmidler.
 1. § 6
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.