Dødsboskifteloven § 94

  1. § 94
    Skifteretten træffer efter anmodning bestemmelse om omvurdering, såfremt
    1. 1) der er begået fejl ved vurderingens udførelse, som kan have påvirket vurderingsresultatet,
    2. 2) vurderingen ikke i øvrigt er foretaget på betryggende måde eller
    3. 3) det pågældende aktivs eller passivs handelsværdi må antages at afvige væsentligt fra vurderingsresultatet.