Dødsboskifteloven § 54 a

  1. § 54 a
    Skifteretten kan, hvor forholdene gør det nødvendigt, pålægge bobestyreren at indgive løbende indberetninger om bobehandlingens forløb og meddele bobestyreren pålæg om at foretage, hvad der findes fornødent.
  2. Stk. 2.
    Skifteretten afsætter en bobestyrer, der ikke behandler boet forsvarligt eller ikke rettidigt stiller fornøden sikkerhed. Afgørelsen træffes ved kendelse.
  3. Stk. 3.
    Skifteretten kan til enhver tid fastsætte en frist for boets afslutning.