Civilarbejderloven
Lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret

 1. § 1
  Denne lov gælder for civile funktionærer, håndværkere og arbejdere i det militære forsvar, ved Geodætisk Institut og Søkortarkivet samt disses efterlevende ægtefæller og børn.
 2. Stk. 2.
  Loven omfatter ikke personer, der i henhold til overenskomst eller aftale er berettiget til pension m.v., hvortil staten har ydet tilskud som bidrag til pensionskasse, forsikring, opsparing eller lignende.
 3. Stk. 3.
  Samme ret til pension efter denne lov tilkommer, når der ved ansættelsen er truffet bestemmelse herom, befalingsmænd og militære mekanikere samt disses efterlevende ægtefæller og børn.
 4. Stk. 4.
  Loven gælder ikke for personer, som ansættes pr. 1. januar 1999 eller senere. Dog gælder loven for personer, som genansættes efter at være fratrådt med ret til aktuel egenpension efter lovens bestemmelser.
 1. § 2
  Personer, der omfattes af denne lov, er med de i § 3 fastsatte afvigelser berettigede til pension og efterindtægt efter tilsvarende regler, som gælder for tjenestemænd efter kapitel 2-8 samt §§ 40-44 i lov om tjenestemandspension.
 2. Stk. 2.
  Ansættelsestid i stillinger, der omfattes af denne lov, regnes i henseende til pensionsalder lige med ansættelsestid i tjenestemandsstilling.
 3. Stk. 3.
  Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at den tid, hvori en af denne lov omfattet person har forrettet tjeneste ved internationale organisationer m.v. eller hos de udsendte forsvarsattacheer, medregnes ved opgørelsen af pensionsalderen.
 4. Stk. 4.
  For ansatte, der aflønnes med en løn, der svarer til den for en tjenestemandsstilling fastsatte, opgøres lønningsindtægten, som kommer i betragtning ved pensionsberegningen, efter de for tjenestemandsstillinger fastsatte regler.
 5. Stk. 5.
  For ansatte, der aflønnes på anden måde, fastsættes der af finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelser om, til hvilke af de for tjenestemandsstillinger fastsatte lønrammer de pågældende i pensionsmæssig henseende vil være at henføre.
 1. § 3
  Egenpension efter afsked inden det fyldte 60. år, der ikke skyldes alder eller helbredsbetinget utjenstdygtighed, vil først kunne udbetales ved det fyldte 60. år.
 2. Stk. 2.
  Egenpension efter afsked som nævnt i stk. 1 kommer dog til udbetaling uanset alderen, såfremt den berettigede af helbredsmæssige grunde bliver utjenstdygtig i et omfang, der før ansættelsens ophør ville have medført afsked med pension.
 1. § 4
  Reglerne i kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter denne lov.
 1. § 5
  Loven har virkning fra den 1. juli 1969.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves lov nr. 157 af 7. juni 1958 om pensionering af civile funktionærer, håndværkere og arbejdere ved hæren og søværnet m.v., idet dog reglerne i § 60 i lov om tjenestemænd finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 6
  Bestemmelserne i § 35 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse for personer, som ved denne lovs ikrafttræden har erhvervet pensionsalder i henhold til lov om pensionering af civile funktionærer, håndværkere og arbejdere ved hæren og søværnet m.v.
 2. Stk. 2.
  Pensioner, der opgøres på grundlag af omregnet pensionsalder efter stk. 1, nedsættes med 10 pct.
 1. § 7
  For personer, som forud for denne lovs ikrafttræden er ansat uden ret til pension i en stilling, der omfattes af § 1, finder bestemmelserne i § 36, stk. 1, i lov om tjenestemandspension tilsvarende anvendelse.
 1. § 8
  Personer, for hvem der er foretaget afkortning af pensionsbidrag efter reglerne i § 4 i lov om pensionering af civile funktionærer, håndværkere og arbejdere ved hæren og søværnet m.v., kan ved fratræden uden ret til pension i stedet for at bevare ret til opsat pension for ansættelsestid forud for denne lovs ikrafttræden vælge at få udbetalt pensionsbidrag efter de hidtil gældende regler.
 2. Stk. 2.
  Ved ansættelse i en stilling, som omfattes af § 1, skal pensionsbidrag, der er tilbagebetalt ved afsked fra en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i § 2, jfr. lov om tjenestemandspension § 4, kan medregnes i pensionsalderen, på ny indbetales efter de hidtidige regler.
 1. § 9
  Bestemmelserne i § 6 kan bringes i anvendelse for personer, hvis ansættelse i forsvaret ophører efter mindst 15 års tjeneste efter det fyldte 20. år, og som den 30. juni 1969 havde udført mellem 11 og 15 års tjeneste efter det fyldte 25. år i stillinger, der var omfattet af lov nr. 157 af 7. juni 1958 om pensionering af civile funktionærer, håndværkere og arbejdere ved hæren og søværnet m.v.
 1. § 10
  Følgende personer er desuden omfattet af loven:
  1. 1) Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som den 31. marts 1973 var ansat ved Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsdirektoratets søkortproduktion og ved Kort- og Matrikelstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt.
  2. 2) Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som den 31. december 1988 var ansat ved Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort og ved Kort- og Matrikelstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt.
  3. 3) Civile funktionærer, som den 31. juli 1981 var ansat ved Forsvarets Vejrtjeneste i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Vejrtjenesten under Trafikministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt.
  4. 4) Civilt personel, som den 31. december 1989 var ansat under Forsvarsministeriet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut, uden at ansættelsen har været afbrudt.
 2. Stk. 2.
  Ved direkte overgang til ansættelse i det militære forsvar pr. 1. januar 1999 eller senere er de af stk. 1 omfattede personer fortsat omfattet af loven.