Checkloven § 53

 1. § 53
  Checkforældelsen afbrydes ved forkyndelse af stævning i checksøgsmålet eller ved de i retsplejelovens § 279, stk. 2 (* 1), nævnte handlinger eller ved checkfordringens anmeldelse i skyldernes under offentlig behandling stående bo, eller ved at den, mod hvem sådant søgsmål er resjst, indvarsler en formand for processens skyld (litis denunciatio).
 2. Stk. 2.
  Ved stævning til udenlandsk domstol afbrydes checkforældelsen, hvis skyldneren har sit hjemsted indenfor vedkommende land, eller han uden at gøre indsigelse imod domstolens kompetence tager til genmæle i sagen, eller stævningen er forkyndt for ham personlig. Litis demunciatio til udenlandsk domstol afbryder forældelsen under samme betingelser som stævning. Ligeledes afbrydes forældelsen ved, at checkkravet under en ved udenlandsk domstol verserende sag efter den på stedet gældende lovgivning gøres gældende til modregning.
 3. Stk. 3.
  Ved anmeldelse i skyldnerens i udlandet under offentlig behandling stående bo afbrydes forældelsen, hvis skyldneren ved bobehandlingens åbning var bosat i vedkommende land.
 4. Stk. 4.
  Forældelsen afbrydes ikke i forhold til andre checkskyldnere end dem, mod hvem afbrydelseshandlingen er foretaget, men afbrydelsen virker til fordel for alle dens formænd, der har foretaget afbrydelsen.
 5. Stk. 5.
  Har afbrydelsen af forældelsen fundet sted, uden at checksøgsmålet bringes til afslutning, begynder en ny forældelsesfrit at løbe fra den dag, da sagen sidst foretoges i retten.
 6. Stk. 6.
  Bliver foretagelsen af handlinger til afbrydelse af forældelsen umuliggjort som følge af sådanne hindringer, som omhandles i § 48, bevares checkretten, hvis afbrydelse sker inden en måned efter hindringens ophør.