CFCS-loven § 7 c

  1. § 7 c
    Reglerne i retsplejelovens kapitel 63 om værneting og kapitel 85 om kære til højere ret finder tilsvarende anvendelse.