CFCS-loven § 6 a

 1. § 6 a
  Med henblik på at kunne rådgive myndigheder og virksomheder om forebyggelse af sikkerhedshændelser kan Center for Cybersikkerhed gennemføre forebyggende sikkerhedstekniske undersøgelser, når en myndighed eller virksomhed har anmodet centeret herom.
 2. Stk. 2.
  Efter anmodning fra myndigheden eller virksomheden kan Center for Cybersikkerhed som led i den forebyggende sikkerhedstekniske undersøgelse
  1. 1) uden retskendelse behandle trafikdata, pakkedata og stationære data hos myndigheden eller virksomheden,
  2. 2) behandle offentligt tilgængelige data om myndigheden eller virksomheden og dennes medarbejdere og
  3. 3) iværksætte forebyggelsesaktiviteter rettet mod udvalgte medarbejdere eller enheder i myndigheden eller virksomheden.