CFCS-loven § 10

 1. § 10
  Behandling af personoplysninger må kun finde sted, hvis
  1. 1) den pågældende person har givet sit udtrykkelige samtykke hertil,
  2. 2) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den pågældende person er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den pågældende persons anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale,
  3. 3) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse,
  4. 4) behandlingen er nødvendig til beskyttelse af væsentlige hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar,
  5. 5) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Center for Cybersikkerhed eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt,
  6. 6) behandlingen er nødvendig for, at Center for Cybersikkerhed eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den pågældende person ikke overstiger denne interesse eller
  7. 7) behandlingen vedrører personoplysninger, der er omfattet af kapitel 4.