CAP-loven § 4

 1. § 4
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og ministeren for landdistrikter kan for de ordninger, der er omfattet af § 1, stk. 1, inden for deres respektive områder, medmindre andet er fastsat i Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov, fastsætte regler om følgende administrative foranstaltninger og sanktioner for overtrædelse af regler eller undladelse af opfyldelse af forpligtelser fastsat i denne lov, i regler fastsat i medfør af denne lov eller i regler fastsat i Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov, vedrørende ansøgt støtte:
  1. 1) Reduktion af støtte til det retmæssige beløb.
  2. 2) Suspension af støtte.
  3. 3) Nedsættelse af støtte i form af en sanktion med et beløb ud over reduktionen.
  4. 4) Bortfald af støtte.
  5. 5) Hel eller delvis tilbagebetaling af uberettiget udbetalt støtte.
  6. 6) Hel eller delvis tilbagebetaling af støtte med et beløb, der overstiger den uberettigede udbetalte støtte.
  7. 7) Hel eller delvis udelukkelse fra at ansøge om støtte i senere perioder end det tidspunkt, hvor overtrædelsen eller undladelsen fandt sted.