Bygningsfredningsloven § 35

 1. § 35
  Loven træder i kraft den 1. januar 1980.
 2. Stk. 2.
  Lov nr. 195 af 8. juni 1966 om bygningsfredning ophæves.
 3. Stk. 3.
  (Udelades)
 4. Stk. 4.
  For fredninger i henhold til den hidtil gældende lovgivning gælder reglerne i denne lov.
 5. Stk. 5.
  Bestemmelser om påtaleret i forbindelse med fredninger i henhold til den hidtil gældende lovgivning ophæves.
 6. Stk. 6.
  De beføjelser, der er tillagt Det Særlige Bygningssyn ved bevaringsbestemmelser, overenskomster, -deklarationer og lignende samt ved konfirmerede fundatser for legater, fonde m.v., udøves af Fredningsstyrelsen, medmindre miljøministeren træffer anden bestemmelse.
 7. Stk. 7.
  Tilladelser m.v., meddelt før lovens ikrafttræden, bortfalder fem år efter ikrafttrædelsesdatoen, medmindre de på andet grundlag må anses for at være bortfaldet før dette tidspunkt.
 8. Stk. 8.
  Uanset § 27, stk. 1, kan opdelingen i ejerlejligheder anmeldes til tinglysningsdommeren inden udgangen af marts måned 1980, såfremt ejeren inden den 29. november 1978 havde anmodet en landinspektør om den til opdeling i ejerlejligheder fornødne attestation.
 9. Stk. 9.
  (Udelades).