Bygningsfredningsloven § 20

 1. § 20
  Kulturministeren indsamler oplysninger og foretager registreringer til brug ved varetagelsen af de i § 1 nævnte formål.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren udarbejder sammenfattende oversigter over fredningsinteresserne.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren kan i samarbejde med kommunalbestyrelserne foretage kortlægning og registrering af bygningers og bymiljøers bevaringsværdier til brug for bevaringsplanlægningen i kommunerne.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren fører en offentligt tilgængelig liste over fredninger efter loven.