Brugsmodelloven § 64

  1. § 64
    Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for brugsmodelansøgninger og deres behandling og for behandling af anmodninger om prøvning, om genoprettelse, om afkald på brugsmodelregistrering, om brugsmodelregisterets indretning og førelse, om Brugsmodeltidendes udgivelse og indhold, om udveksling af elektroniske data med patentmyndigheden samt om styrelsens forretningsgang. Det kan herunder bestemmes, at patentmyndighedens journaler over indkomne ansøgninger skal være tilgængelige for enhver. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler til bestemmelse af, hvilke dage der betragtes som lukkedage for patentmyndigheden.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsministeren kan bestemme, at patentmyndigheden på begæring af et andet lands myndighed kan give denne oplysning om behandlingen af her indleverede brugsmodelansøgninger, og at patentmyndigheden ved afgørelsen af, om betingelserne for registrerbarhed foreligger, kan godtage nyhedsundersøgelser, som i denne henseende har fundet sted ved tilsvarende myndighed i et andet land eller ved en international institution.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren kan endvidere bestemme, at ansøgere, der i et land har indgivet en tilsvarende ansøgning om brugsmodel, på begæring af patentmyndigheden og inden for en af denne fastsat frist skal give oplysning om det resultat af undersøgelsen af frembringelsens registrerbarhed, der er meddelt ansøgeren af vedkommende lands patentmyndighed, samt fremsende genpart af skriftvekslingen med denne. Oplysningspligt kan dog ikke foreskrives, for så vidt angår sådan i kapitel 3 omhandlet brugsmodelansøgning, som har været genstand for international forberedende prøvning, om hvilken der er indleveret rapport til patentmyndigheden.