Boligreguleringsloven § 34

  1. § 34
    Med bøde straffes den, som opkræver højere leje end tilladt af huslejenævnet efter reglen i § 31, eller som i strid med § 32 opsiger lejeforholdet uden nævnets samtykke.
  2. Stk. 2.
    Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
  3. Stk. 3.
    § 17 finder tilsvarende anvendelse.