Biobrændstofloven § 7 a

  1. § 7 a
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation om forhold, som er omfattet af denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven, skal ske digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af et bestemt digitalt system og om fritagelse for obligatorisk anvendelse for visse grupper af personer og virksomheder.
  2. Stk. 2.
    En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.