Biblioteksloven §§ 9-18

 1. § 9
  Centralbibliotekerne virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materiale, i det omfang folkebibliotekerne ikke selv råder over materialet, jf. § 11.
 1. § 10
  Kulturministeren afgør efter forhandling med de kommunale parter, hvilke folkebiblioteker der tillige skal virke som centralbiblioteker.
 2. Stk. 2.
  Ved afgørelsen skal der tages hensyn til, at bibliotekets materialer, personale og lokaler er af en sådan standard, at den særlige centralbiblioteksopgave kan løses på en forsvarlig måde.
 1. § 11
  Kulturministeren indgår aftale om centralbiblioteksvirksomheden med den kommune, hvis folkebibliotek skal varetage denne funktion.
 2. Stk. 2.
  Aftalen skal omfatte en beskrivelse af de opgaver, som centralbiblioteket varetager for den kreds af folkebiblioteker, som betjenes. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af de ydelser, som centralbiblioteket stiller vederlagsfrit til rådighed. Aftalen kan blandt andet vedrøre opgaver, der tager sigte på regional samordning inden for et afgrænset geografisk område og på at styrke den faglige kompetence i bibliotekerne.
 1. § 12
  Staten afholder udgiften til centralbiblioteksvirksomheden.
 2. Stk. 2.
  Statens bevilling til centralbibliotekerne fastsættes på de årlige finanslove.
 1. § 13
  Staten driver en række biblioteker med henblik på betjening af læreanstalter, institutioner og forskningen.
 2. Stk. 2.
  Et statsligt bibliotek står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet samt udlån af materialer og deltager i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde, såfremt opgaven indgår i forudsætningen for bevillingen til biblioteket.
 3. Stk. 3.
  Et bibliotek, der modtager tilskud fra staten, står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet samt udlån af materialer og deltager i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde, såfremt opgaven indgår i forudsætningen for tilskuddet til biblioteket.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende ministre nærmere regler om de statslige og statsstøttede bibliotekers forpligtelser, der er nævnt i stk. 2 og 3. Reglerne kan blandt andet vedrøre bibliotekernes mulighed for i særlige tilfælde at opkræve depositum for udlån samt deres mulighed for at begrænse udlån af materiale. Ved regelfastsættelsen vil der kunne tages hensyn til særlige forhold ved de enkelte biblioteker.
 1. § 14
  Statsbiblioteket virker som overcentral for folkebibliotekerne ved
  1. 1) at stille bøger, tidsskrifter og andre egnede materialer til rådighed for folkebibliotekerne,
  2. 2) at formidle lån fra ind- og udland,
  3. 3) at fremskaffe materiale med særligt henblik på flygtninges og indvandreres behov til folkebibliotekerne og andre relevante institutioner samt
  4. 4) at varetage en central depotbiblioteksfunktion for folkebibliotekerne.
 1. § 15
  Danmarks Blindebibliotek virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at fremskaffe materiale til bibliotekerne med særligt henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Danmarks Blindebibliotek formidler lån fra ind- og udland i tilknytning til folkebibliotekernes betjening af den omtalte gruppe af brugere.
 2. Stk. 2.
  Danmarks Blindebibliotek kan rådgive biblioteksvæsenet om forhold af betydning for betjeningen af gruppen af brugere, der er nævnt i stk. 1.
 1. § 16
  Staten afholder udgiften til udarbejdelse af nationalbibliografien, der indgår i den nationale fælles bibliotekskatalog.
 2. Stk. 2.
  Staten bidrager til, at den nationale fælles bibliotekskatalog i videst muligt omfang stilles til rådighed for enhver ved adgang via internet.
 1. § 17
  Staten yder tilskud til det tyske mindretals biblioteker i Sønderjylland.
 2. Stk. 2.
  Staten kan yde tilskud til biblioteksbetjening af andre særlige grupper.
 1. § 18
  Staten yder tilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.