BBR-loven § 3

 1. § 3
  Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre den fornødne entydighed og kvalitet i registreringen af bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v., herunder at føre kontrol med ejeres indberetninger. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på, at data i Bygnings- og Boligregistret ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, skal kommunalbestyrelsen aktivt sørge for at ajourføre de pågældende data.
 2. Stk. 2.
  Kommunen har efter forudgående underretning, uden retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation adgang til enhver ejendom med henblik på udvendig besigtigelse og opmåling for at tilvejebringe oplysninger til brug for registreringen i Bygnings- og Boligregistret. Kommunen kan ved formodning om, at der er væsentlige afvigelser i oplysninger, som ejeren er pligtig til at afgive, med retskendelse få adgang til indvendig besigtigelse og opmåling.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren fører tilsyn med kommunernes føring af Bygnings- og Boligregistret samt med kommunernes indsats med rettidig indberetning og opfølgning på oplysninger i Bygnings- og Boligregistret.
 4. Stk. 4.
  Kommunerne skal efter anmodning fra skatteministeren udlevere oplysninger, data og dokumenter, som er nødvendige for udøvelse af tilsynet.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren og kommunerne kan samkøre oplysninger fra andre datakilder med Bygnings- og Boligregistret for at sikre tilstrækkelige og korrekte oplysninger til brug for registreringen.
 6. Stk. 6.
  Registrets oplysninger må ikke benyttes til kontrol med energiforbrug.
 7. Stk. 7.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan kontrol af ejeres indberetninger til Bygnings- og Boligregistret skal foretages.