BBR-loven § 2

 1. § 2
  I Bygnings- og Boligregistret skal registreres oplysninger om:
  1. 1) hver enkelt bygnings identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer, energiforsyning og anvendelse og om
  2. 2) hver enkelt bolig- eller erhvervsenheds identifikation, oprettelsesår, størrelse, huslejeforhold, indretning, installationer, energiforsyning og anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om registrering af andre oplysninger om bygnings- og boligforhold samt af tekniske anlæg m.v., som har betydning for varetagelsen af opgaver, der påhviler offentlige myndigheder eller har anden væsentlig samfundsmæssig interesse.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan på eget initiativ og for egen regning opbygge administrative systemer oven på Bygnings- og Boligregistrets grænseflade.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren og justitsministeren fastsætte særlige regler for registrering af oplysninger vedrørende ejendomme, bygninger samt tekniske anlæg m.v., der anvendes af Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.