BBR-loven § 1

 1. § 1
  Skatteministeren etablerer og driver et landsdækkende register med oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. Hver kommune fører dette register efter regler, der fastsættes af skatteministeren.
 2. Stk. 2.
  Bygnings- og Boligregistret (BBR) har til formål at
  1. 1) indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v.,
  2. 2) indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser og ejendomsidentifikationer og
  3. 3) stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder.
 3. Stk. 3.
  Udgifterne til registrets vedligeholdelse og drift afholdes af kommunalbestyrelsen. Skatteministeren kan fastsætte regler om fordelingen af udgifterne mellem de enkelte kommuner. Andre parter kan dog bidrage efter aftale med skatteministeren.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren er dataansvarlig myndighed.