Batteriafgiftsloven § 21

  1. § 21
    Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.
  2. Stk. 2.
    Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 20. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.