Barseludligningsloven
Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked

Anvendelsesområde

 1. § 1
  Loven finder anvendelse for det private arbejdsmarked.
 2. Stk. 2.
  Loven finder ikke anvendelse for den del af det private arbejdsmarked, der har indgået overenskomst om en decentral ordning om barseludligning, som er godkendt i henhold til § 5.

Refusion

 1. § 2
  Alle arbejdsgivere kan modtage refusion for ansatte lønmodtagere, der efter reglerne om dagpenge ved sygdom eller fødsel er berettiget til dagpenge under fravær på grund af graviditet, barsel og adoption (barseldagpenge), medmindre arbejdsgiveren er omfattet af en godkendt decentral ordning om barseludligning og lønmodtageren er tilsluttet denne.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler om, at særlige lønmodtagergrupper, for hvem arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag i henhold til regler fastsat i medfør af § 4, stk. 1, kan udløse refusion til arbejdsgiveren.
 3. Stk. 3.
  Der ydes refusion på grundlag af arbejdsgiverens anmodning til kommunen eller anden offentlig myndighed om at indtræde i lønmodtagerens ret til barseldagpenge i henhold til reglerne om barseldagpenge.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om karensperioder for barseludligningsordningen.
 1. § 3
  Refusionen udgør forskellen mellem barseldagpenge og løn under barsel inden for et fast kroneloft på 142 kr. pr. time. Beløbet reguleres årligt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender. Reguleringen sker efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med finansministeren.
 2. Stk. 2.
  Ministeren fastsætter regler om længden af den periode, hvor arbejdsgiveren er berettiget til at modtage refusion. Perioden kan reguleres af ministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.
 3. Stk. 3.
  Ministeren fastsætter regler om, hvilke udgifter refusionen skal dække.
 4. Stk. 4.
  Refusionen udbetales bagud. Udbetalingerne sker efter lov om offentlige betalinger m.v. eller regler, som er fastsat i medfør heraf.

Bidrag

 1. § 4
  Alle arbejdsgivere indbetaler et bidrag til barseludligningsordningen pr. ansat lønmodtager. Dog indbetaler arbejdsgiveren ikke bidrag for lønmodtagere, som er tilsluttet en godkendt decentral barseludligningsordning, jf. § 5. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere fritages for at betale bidrag for særlige lønmodtagergrupper.
 2. Stk. 2.
  Bidraget udgør et årligt kronebeløb pr. fuldtidsansat. Beløbet reguleres trinvis i forhold til den tid, lønmodtageren er ansat pr. uge. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender regulerer efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension løbende bidraget, således at det modsvarer de faktiske omkostninger i ordningen. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.
 3. Stk. 3.
  Efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter ministeren regler om beregning af bidrag, bidragsstørrelse og opkrævningen heraf.

Decentrale barseludligningordninger

 1. § 5
  Arbejdsgivere kan undtages fra loven for de lønmodtagere, der er tilsluttet en godkendt decentral barseludligningsordning, som skal opfylde følgende krav:
  1. 1) Andelen af kvinder i ordningen skal udgøre mindst 30 pct.,
  2. 2) ordningen skal være aftalt mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation og omfatte mindst 5.000 lønmodtagere,
  3. 3) alle arbejdsgivere skal bidrage til ordningen,
  4. 4) alle lønmodtagere, som under barsel får løn, der overstiger barseldagpengene, skal udløse refusion til deres arbejdsgivere,
  5. 5) udgifterne i ordningen skal pr. år svare til et bidrag på minimum 0,2 pct. af virksomhedernes lønsum eller minimum 700 kr. pr. fuldtidsmedarbejder,
  6. 6) refusionen fra ordningen skal mindst udgøre forskellen mellem barseldagpenge og den overenskomstmæssigt aftalte løn under barsel op til en timeløn på mindst 140 kr., og
  7. 7) refusionsperioden i ordningen skal have en længde, der op til mindst 26 uger følger den overenskomstmæssigt aftalte periode for løn under barsel.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for familie- og forbrugeranliggender godkender efter ansøgning den decentrale ordning. Ansøgningen skal indeholde oplysninger, som dokumenterer, at den decentrale barseludligningsordning opfylder de i stk. 1, nr. 1-7, opstillede krav. Ministeren kan fastsætte regler om, at ansøgningen skal indsendes elektronisk.
 3. Stk. 3.
  Der skal til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender indberettes ændringer vedrørende de decentrale barseludligningsordninger, som er godkendt efter stk. 1 og 2, såfremt oplysningerne har betydning for ordningens godkendelse.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan i særlige tilfælde træffe bestemmelse om, at en decentral barseludligningsordning, som efter godkendelsen ikke opfylder et eller flere af kravene i stk. 1, nr. 1-7, fortsat kan undtages fra loven.

Administration og delegation

 1. § 6
  Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan henlægge sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om, at klage over myndighedens afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  Ministeren henlægger sine beføjelser vedrørende drift af barseludligningsordningen til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om, at klage over Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser vedrørende driften af barseludligningsordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 1. § 7
  Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter regler om, at arbejdsgivere, decentrale barseludligningsordninger, Arbejdsmarkedets Tillægspension, kommunerne, Arbejdsgivernes Elevrefusion og andre offentlige registre m.v. efter anmodning fra ministeren eller den, ministeren har henlagt beføjelser til i henhold til § 6, skal udlevere alle oplysninger, som er relevante for administration af barseludligningsordningen.
 2. Stk. 2.
  Ministeren eller den, ministeren har henlagt beføjelser til i henhold til § 6, indhenter relevante oplysninger hos arbejdsgivere, decentrale barseludligningsordninger, Arbejdsmarkedets Tillægspension, kommunerne, Arbejdsgivernes Elevrefusion og andre offentlige registre m.v. til brug for administration af ordningen, herunder afgrænsning af kredsen af bidragspligtige arbejdsgivere, beregning af størrelsen af bidrag og refusion, fastsættelse af længden af refusionsperiode, opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.
 3. Stk. 3.
  Ministeren fastsætter regler om, at arbejdsgivere, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsgivernes Elevrefusion, kommunerne og andre offentlige registre efter anmodning fra administratorer af decentrale barseludligningsordninger skal udlevere oplysninger, som er relevante for administrationen af den pågældende barseludligningsordning.
 1. § 8
  Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension træffer beslutninger om indstilling efter § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 3, ved simpelt flertal, idet dog såvel et flertal af arbejdsgiverrepræsentanter som et flertal af lønmodtagerrepræsentanter skal stemme for beslutningen.

Tilsyn og kontrol

 1. § 9
  Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter regler om kontrol med administration af ordningen, herunder om kontrol med indbetalinger til og udbetalinger fra ordningen.
 1. § 10
  Har arbejdsgiveren givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetaling af refusion, bortfalder refusionen helt eller delvis, og den uberettiget udbetalte refusion skal tilbagebetales. Har de afgivne oplysninger betydning for beregning af bidragets størrelse, kan det manglende eller for lidt indbetalte beløb kræves efterbetalt.
 2. Stk. 2.
  Der er udpantningsret for de i stk. 1 og § 4 nævnte beløb og renter heraf.
 3. Stk. 3.
  Der kan gives henstand med indbetaling og eftergivelse af det i § 4 nævnte beløb og renter heraf.
 4. Stk. 4.
  Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter med 1½ pct. for hver påbegyndt måned fra kvartalets udløb.
 1. § 11
  Ministeren fastsætter regler om udarbejdelse af årsregnskab for indbetalinger til og udbetalinger fra barseludligningsordningen og om, at årsregnskabet er offentligt tilgængeligt.

Straf

 1. § 12
  Medmindre strengere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger, som har betydning for udbetaling af refusion, jf. § 2, indbetaling af bidrag, jf. § 4, eller i forbindelse med godkendelse af en decentral barseludligningsordning, jf. § 5, stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

 1. § 13
  Loven træder i kraft den 1. oktober 2006.
 2. Stk. 2.
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
 3. Stk. 3.
  Ministeren fremsætter forslag om revision af loven for Folketinget i folketingsåret 2009-10.
 1. § 14
  Decentrale ordninger om barseludligning aftalt i overenskomstmæssig sammenhæng, som er indgået inden den 1. juni 2005, og som ikke kan godkendes efter § 5, stk. 2, kan efter ansøgning til ministeren for familie- og forbrugeranliggender undtages fra loven frem til førstkommende nye overenskomstperiode. Den aftalte ordning skal på ansøgningstidspunktet opfylde § 5, stk. 1, nr. 1 og 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at ansøgningen skal indsendes elektronisk.