Børnebidragsloven §§ 14-18

 1. § 14
  Bidraget fastsættes under hensyn til barnets bedste og udgør normalbidraget, jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog 2-4. pkt. Bidraget kan fastsættes højere end normalbidraget under hensyn til indkomstforholdene hos den forælder, som efter § 13, stk. 2, skal betale bidrag til barnet. Bor barnet i et land, hvor leveomkostningerne er væsentlig lavere end i Danmark, kan bidraget undtagelsesvis fastsættes lavere end normalbidraget. Er barnet avlet ved en ved dom fastslået kønsfrihedsforbrydelse, skal faderens bidrag ansættes således, at det dækker samtlige udgifter ved barnets underhold.
 2. Stk. 2.
  Bidragspligten ophører ved barnets fyldte 18. år. Bidragspligten ophører endvidere, når barnet indgår ægteskab, medmindre der bestemmes andet.
 3. Stk. 3.
  Bidrag til undervisning eller uddannelse kan dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år. Bidraget fastsættes efter stk. 1 og under hensyn til barnets indkomstforhold.
 4. Stk. 4.
  Bidraget erlægges månedsvis forud. Barnets bortadoption eller død medfører ikke fritagelse for nogen del af bidraget for den pågældende bidragsperiode.
 1. § 15
  Særligt bidrag kan pålægges i anledning af omkostninger ved barnets konfirmation eller, hvis barnet ikke skal konfirmeres, ved at barnet når konfirmationsalderen, ved barnets sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning.
 2. Stk. 2.
  Ansøgning om fastsættelse af bidrag efter stk. 1 i anledning af omkostninger ved barnets konfirmation kan tidligst indgives til Familieretshuset 3 måneder før og senest 1 dag før dagen for barnets konfirmation. Ansøgning om fastsættelse af bidrag efter stk. 1 i anledning af omkostninger, ved at barnet når konfirmationsalderen, kan indgives fra den dag, hvor barnet fylder 13 år, til den dag, hvor barnet fylder 15 år.
 3. Stk. 3.
  En ansøgning som nævnt i stk. 2 afvises, hvis ansøgningen indgives på andre tidspunkter end efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Bidrag efter stk. 1 i anledning af omkostninger ved barnets sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning kan kun fastsættes, såfremt begæring fremsættes for Familieretshuset inden 3 måneder efter udgiftens afholdelse, medmindre der godtgøres at foreligge rimelig grund for overskridelse af fristen.
 1. § 16
  Bidrag kan til enhver tid ændres efter ansøgning.
 1. § 17
  Aftaler om bidrag til barnet er ikke til hinder for, at der træffes anden afgørelse, såfremt aftalen skønnes åbenbart ubillig, eller når forholdene væsentligt har forandret sig, eller aftalen strider mod barnets bedste.
 1. § 17 a
  Ved indgivelse af ansøgning om ændring af bidrag betales et gebyr, jf. dog stk. 2. Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af social- og indenrigsministeren, jf. stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Der betales ikke gebyr efter stk. 1, hvis
  1. 1) der søges om bortfald af bidrag og dette skyldes, at barnet er flyttet til den forælder, der betaler bidraget, eller
  2. 2) der søges om ændring af et aftalt bidrag, jf. § 17, og der ikke tidligere har været behandlet en sag om dette bidrag.
 3. Stk. 3.
  Søger en part om ændring af bidrag, jf. stk. 1, til flere børn i en sag mellem de samme parter, skal der kun betales ét gebyr. Søger en part om nedsættelse af bidrag, jf. stk. 1, til flere børn i sager mellem forskellige parter, skal der ligeledes kun betales ét gebyr.
 4. Stk. 4.
  Størrelsen af gebyret efter stk. 1 fastsættes således, at det svarer til omkostningerne ved Familieretshusets behandling af en ansøgning om ændring af bidrag.
 5. Stk. 5.
  Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr.
 1. § 18
  Bidrag i henhold til nærværende kapitel tilkommer barnet.
 2. Stk. 2.
  Retten til at kræve bidrag fastsat og til at indkræve bidraget har den, der afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, såfremt den pågældende har eller ved forældremyndighedens ophør havde forældremyndigheden over barnet eller lovligt har barnet i pleje. I det omfang det offentlige afholder udgifter til barnets forsørgelse, tilkommer retten den pågældende offentlige myndighed eller institution.