Børne- og ungeydelsesloven
Lov om en børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen

 1. § 1
  For børn under 15 år udbetales en skattefri børneydelse. Børneydelsen udgør 16.992 kr. årligt (2011-niveau) for børn indtil det fyldte 3. år, 13.452 kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 3. år og indtil det fyldte 7. år og 10.584 kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 15. år.
 2. Stk. 2.
  For børn mellem 15 og 17 år udbetales en skattefri ungeydelse. Ungeydelsen udgør 10.584 kr. årligt (2011-niveau).
 3. Stk. 3.
  De i stk. 1 og 2 nævnte beløb reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Ved reguleringen for kalenderåret 2012 nedsættes den beregnede ændringsprocent efter 3. pkt. med 1,9 procentenheder. I 2013 og efterfølgende kalenderår nedsættes den beregnede ændringsprocent efter 3. pkt. med 3,9 procentenheder. Den procentvise ændring beregnes med en decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.
 1. § 1 a
  Den samlede børne- og ungeydelse, jf. § 1, som en person modtager i et kalenderår, nedsættes med et beløb svarende til 2 pct. af grundlaget for topskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 3, i det omfang grundlaget for topskat hos modtageren af ydelsen i det pågældende indkomstår overstiger et bundfradrag på 700.000 kr. (2010-niveau). For personer med forskudt indkomstår anvendes indkomsten i det indkomstår, som svarer til kalenderåret.
 2. Stk. 2.
  For ægtefæller, der har været gift og samlevende i hele indkomståret, nedsættes den samlede børne- og ungeydelse, jf. § 1, som ægtefællerne tilsammen modtager i et kalenderår, med et beløb svarende til 2 pct. af summen af den del af grundlaget for topskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 3, hos hver af ægtefællerne, der i det pågældende indkomstår overstiger bundfradraget i stk. 1. Personskattelovens § 7, stk. 5-7, finder tilsvarende anvendelse ved beregningen af nedsættelsen. For personer med forskudt indkomstår anvendes indkomsten i det indkomstår, som svarer til kalenderåret.
 3. Stk. 3.
  For personer, der kun har været skattepligtige en del af året, jf. kildeskattelovens § 1, anvendes grundlaget for topskat efter omregning i henhold til reglerne i personskattelovens § 14 ved beregningen af nedsættelse efter stk. 1 og 2.
 4. Stk. 4.
  Bundfradraget i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20.

Betingelser for retten til børne- og ungeydelsen

 1. § 2
  Retten til børne- og ungeydelsen er betinget af,
  1. 1) at den person, der har forældremyndigheden over barnet eller har taget barnet i pleje med henblik på adoption, er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1,
  2. 2) at barnet faktisk opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2,
  3. 3) at barnet ikke har indgået ægteskab,
  4. 4) at barnet ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler,
  5. 5) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har meddelt Udbetaling Danmark, at en afgørelse om manglende efterlevelse af et forældrepålæg, jf. § 57 a, stk. 7, i lov om social service, skal have den virkning, at børne- og ungeydelsen ikke skal udbetales,
  6. 6) at kommunalbestyrelsen ikke for den pågældende måned har givet meddelelse til Udbetaling Danmark om, at en afgørelse om manglende efterlevelse af pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige, jf. § 2 a, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., skal have den virkning, at ungeydelsen skal standses,
  7. 7) at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører. Hvis kravet i 1. pkt. ikke er opfyldt, udbetales en forholdsmæssig andel af ydelsen efter 3. pkt., hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 25 pct. af ydelsen, efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 50 pct. af ydelsen, og efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 75 pct. af ydelsen, og
  8. 8) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har meddelt Udbetaling Danmark, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse efter dagtilbudslovens § 12, stk. 2, om standsning af børneydelsen.
 2. Stk. 2.
  Opholder barnet sig kortvarigt i udlandet, eller opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, kan der uanset stk. 1, nr. 2, udbetales børne- eller ungeydelse. Hvis et barn er undervisningspligtigt efter folkeskoleloven, finder 1. pkt. ikke anvendelse, hvis der er tale om ulovligt skolefravær.
 1. § 3
  Betingelserne i §§ 1 og 2 skal være opfyldt den første dag i den periode, som den enkelte udbetaling vedrører, jf. § 5, stk. 3 og 4.

Udbetalingsregler

 1. § 4
  Børne- og ungeydelsen udbetales til barnets moder. Er barnet adopteret af et registreret par i forening, udbetales ydelsen til den af de registrerede partnere, der efter parrets oplysning herom til Udbetaling Danmark skal modtage ydelsen.
 2. Stk. 2.
  Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, udbetales ydelsen til ham, forudsat han ikke er samlevende med barnets moder. Er barnet adopteret af et registreret par i forening, og får den ene af de registrerede partnere herefter forældremyndigheden over barnet alene, udbetales børne- og ungeydelsen til denne.
 3. Stk. 3.
  Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, kan ydelsen efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos.
 4. Stk. 4.
  Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældre, udbetales børne- og ungeydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.
 5. Stk. 5.
  Er barnet i privat familiepleje, jf. § 78 i lov om social service, kan ydelsen efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den, der har taget barnet i pleje. Er barnet i pleje hos et ægtepar, udbetales ydelsen i givet fald til plejemoderen.
 6. Stk. 6.
  Udbetaling Danmark kan bestemme, at børne- eller ungeydelsen skal udbetales til barnet eller den unge selv, hvis det skønnes bedst for barnet.
 7. Stk. 7.
  Når den, der har forældremyndigheden over barnet, er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder, kan ydelsen efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den indsattes ægtefælle, såfremt den indsattes særbarn opholder sig hos denne.

Administration

 1. § 5
  Udbetaling Danmark træffer afgørelser og udbetaler ydelser efter denne lov, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.
 3. Stk. 3.
  Børneydelsen udbetales kvartalsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i kvartalets første måned. Børneydelsen udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet. For det kvartal, hvor barnet fylder 15 år, udbetales en forholdsmæssig andel af et kvartals ydelse, der svarer til antallet af måneder fra kvartalets begyndelse til og med den måned, hvor barnet fylder 15 år. Beløbet afrundes til hele kroner.
 4. Stk. 4.
  Ungeydelsen udbetales månedsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i måneden. Ungeydelsen udbetales første gang for den måned, der følger efter den måned, hvor barnet fylder 15 år, og sidste gang for den måned, i hvilket retten til ydelsen ophører. For den måned, hvor barnet fylder 18 år, udbetales en forholdsmæssig andel af en måneds ydelse, der svarer til antallet af dage fra månedens begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele måneden. Beløbet afrundes til hele kroner.
 5. Stk. 5.
  Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget børne- og ungeydelsen, skal beløbet tilbagebetales.
 1. § 6
  Udbetaling Danmarks afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 1. § 6 a
  (Ophævet)
 1. § 7
  Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov, den, der
  1. 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov eller
  2. 2) i forbindelse med en ansøgning, eller når der afkræves oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse.
 1. § 8
  Skatteministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte regler om, at institutioner, der har løbende kontakt med børn under 18 år, skal give meddelelse til Udbetaling Danmark, hvis et barn udebliver i en periode og udeblivelsen kan skyldes, at barnet ikke længere opholder sig her i landet.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark skal anmode barnets forældre om en erklæring om, hvor barnet opholder sig, og om årsagen til et eventuelt udlandsophold, hvis Udbetaling Danmark modtager meddelelse efter regler fastsat i medfør af stk. 1 eller på anden måde får oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt betingelserne om barnets ophold her i landet, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, vil være opfyldt ved begyndelsen af det følgende kvartal, jf. § 3. Modtages erklæringen ikke inden for 14 dage efter Udbetaling Danmarks anmodning herom, træffes afgørelse om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet, på det foreliggende grundlag.
 1. § 8 a
  Ved hvert kvartals eller måneds udbetaling af henholdsvis børneydelsen og ungeydelsen, jf. § 1, lægges udelukkende oplysningerne om modtagerens og en eventuel ægtefælles indkomst i den seneste leverede eller indhentede, jf. § 12, forskudsopgørelse fra told- og skatteforvaltningen for det pågældende indkomstår til grund ved beregning af, om der skal ske en foreløbig nedsættelse af børne- og ungeydelsen, jf. § 1 a. Den endelige nedsættelse efter § 1 a fastsættes udelukkende på baggrund af årsopgørelsen for det pågældende indkomstår. En eventuel regulering af den tidligere udbetalte børne- og ungeydelse sker så vidt muligt ved modregning i eller tillæg til de følgende udbetalinger af børne- og ungeydelse. Såfremt der opstår et krav om tilbagebetaling som følge af reguleringen i henhold til årsopgørelsen og hele eller dele af kravet ikke kan modregnes i efterfølgende udbetalinger af børne- og ungeydelse, skal tilbagebetalingskravet opkræves af Udbetaling Danmark. Sker der efterfølgende ændringer i årsopgørelsen, skal der foretages en regulering af årets udbetalte børne- og ungeydelse i forhold hertil.
 2. Stk. 2.
  Nedsættelse og regulering af børneydelsen og ungeydelsen, jf. stk. 1, kan ske uden partshøring af modtageren af ydelsen.

Andre bestemmelser

 1. § 9
  Udgifterne til børne- og ungeydelsen afholdes af statskassen.
 1. § 10
  Børne- og ungeydelsen indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller efter lovgivningen om uddannelsesstøtte.
 1. § 11
  Krav på børne- og ungeydelsen kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.
 2. Stk. 2.
  I hele ydelsen kan Udbetaling Danmark efter anmodning herom fra bopælskommunen fradrage for restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud efter dagtilbudsloven og de tidligere §§ 29 og 35 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, samt skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen. Kommunen kan vælge, at fradrag for restancer, der er nævnt i 1. pkt., skal ske via restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Ydelsen kan i øvrigt ikke anvendes til modregning af eventuelle offentlige krav, bortset fra eventuel skyldig børne- og ungeydelse efter denne lov.
 1. § 12
  Nærmere regler om administrationen af denne lov, herunder den nærmere administration af og systemmæssige tilrettelæggelse af nedsættelsen af børne- og ungeydelsen, jf. § 1 a og § 8 a, fastsættes af skatteministeren.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning efter denne lov.
 1. § 13
  Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorved der gøres undtagelse fra reglerne i denne lov i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af internationale forpligtelser.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for udbetaling samt dokumentation og beregning af perioden med bopæl og beskæftigelse her i riget i henhold til § 2, stk. 1, nr. 7.
 1. § 14
  Loven har virkning fra den 1. juli 1987.
 1. § 15
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

1) Sammenlægningsprincippet finder anvendelse for borgere samt flygtninge og statsløse, der er eller har været omfattet af lovgivningen i EU/EØS-lande og Schweiz, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, jf. lovforslag nr. L 7 (2014-15 (2. samling)), afsnit 2.1, jf. lov nr. 999 af 30. august 2015. Ved vurderingen af, om der er optjent ret til børne- og ungeydelse efter de danske regler, skal der således medregnes perioder, der er tilbagelagt efter anden medlemsstats lovgivning.

2) Ved § 2 i lov nr. 999 af 30. august 2015 blev § 2, stk. 3, ophævet, hvormed optjeningsprincippet i § 2, stk. 1, nr. 7, er genindført for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter §§ 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven den 1. september 2015 eller senere. Undtagelsen til optjeningsprincippet finder dog fortsat anvendelse for udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter §§ 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven før den 1. september 2015.