Avu-loven § 28

  1. § 28
    Individuel kompetencevurdering har til formål at vurdere ansøgerens samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til målene for et eller flere fag i almen voksenuddannelse eller i de gymnasiale uddannelser.
  2. Stk. 2.
    Ansøgeren skal fremlægge fornøden dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet.
  3. Stk. 3.
    Uddannelsesinstitutionen kan afslå at iværksætte en individuel kompetencevurdering, hvis den skønner, at ansøgerens dokumenterede kompetencer ikke eller kun i meget begrænset omfang indgår i målene for det eller de fag, som kompetencerne ønskes vurderet i forhold til.