Avu-loven § 20

  1. § 20
    Undervisningsministeren fører tilsyn med undervisning, prøver og eksamen i henhold til denne lov.