Atomanlægsloven § 8

 1. § 8
  For ethvert nukleart reaktoranlæg oprettes et særligt sikkerhedsråd.
 2. Stk. 2.
  Sikkerhedsrådet skal efter anmodning eller på eget initiativ rådgive værkets ledelse og de myndigheder, der er pålagt opgaver vedrørende den nukleare sikkerhed i forbindelse med anlægget.
 3. Stk. 3.
  Rådet består af repræsentanter for de ansatte på værket, værkets ledelse, arbejdstilsynet, miljøstyrelsen, de lokale kommunale myndigheder og valgte repræsentanter for den lokale befolkning.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren fastsætter efter forhandling med arbejdsministeren nærmere regler om sikkerhedsrådenes nedsættelse og virksomhed.
 5. Stk. 5.
  For det enkelte anlæg bestemmer miljøministeren efter forhandling med de berørte amtsråd og kommunalbestyrelser, hvem der er stemmeberettigede ved valg af repræsentanter for den lokale befolkning.