Arveloven § 99

  1. § 99
    Loven træder i kraft den 1. januar 2008.
  2. Stk. 2.
    Loven finder anvendelse, når arveladeren er død efter lovens ikrafttræden, medmindre andet følger af §§ 100-102. Er arveladeren død før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse, medmindre andet følger af § 103.