Arveloven § 96

  1. § 96
    Afgørelser efter § 95, stk. 2 og 3, kan inden 3 måneder fra afgørelsen indbringes for den skifteret, hvor dødsboet behandles, jf. lov om skifte af dødsboer § 2.
  2. Stk. 2.
    Skifteretten træffer afgørelse ved dom.
  3. Stk. 3.
    Retsplejelovens § 226 finder tilsvarende anvendelse.