Arbejdsskadesikringsloven § 4

 1. § 4
  Alt arbejde for arbejdsgiveren er omfattet af arbejdsskadesikringen. Det gælder arbejde i dennes virksomhed, erhvervsmæssigt eller ej, og i arbejdsgiverens personlige husholdning samt udførelse af privat tjeneste for arbejdsgiveren og dennes familie.
 2. Stk. 2.
  Personer, der udfører følgende aktiviteter, er også berettigede efter denne lov, jf. §§ 5-7:
  1. 1) Udøvelse af borgerlige eller kommunale ombud.
  2. 2) Varetagelse af tillidshverv i forbindelse med de ansattes arbejdsforhold på virksomheden.
  3. 3) Forsøg på at redde menneskeliv, forebygge ulykker eller afværge større materielle og kulturelle tab, når forsøget uden at være arbejde efter § 2 dog sker i sammenhæng med sådant arbejde.
  4. 4) Forsøg på at redde menneskeliv her i landet, uden at forsøget er en naturlig del af den pågældendes arbejde.
 3. Stk. 3.
  Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvornår loven skal gælde for skader opstået under befordring til og fra arbejde.