Arbejdsskadeafgiftsloven § 4

  1. § 4
    Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal som led i opgavevaretagelsen efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring føre et regnskab over indbetalte bidrag efter § 3, stk. 1, nr. 1, som kan danne grundlag for opgørelse af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrol med afgiftens betaling. Regnskabet kan føres i institutionens almindelige forretningsregnskab efter reglerne i bogføringsloven.
  2. Stk. 2.
    Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal som led i opgavevaretagelsen efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opbevare en kopi af kvitteringer eller andre dokumenter, herunder i elektronisk form, som danner grundlag for afgiftsberegningen. Opbevaringen kan ske elektronisk. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings regnskabsførelse.