Arbejdsmiljøloven § 81 c

  1. § 81 c
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Arbejdstilsynet om forhold, som er omfattet af denne lov, skal foregå digitalt. Efter forhandling med den pågældende minister kan tilsvarende regler fastsættes for andre offentlige myndigheder, som har opgaver efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
  3. Stk. 3.
    En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.