Arbejdsmiljøloven § 67

 1. § 67
  Arbejdsmiljørådet består af en formand og følgende andre medlemmer:
  1. 1) Otte medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.
  2. 2) To medlemmer indstillet af Akademikerne.
  3. 3) Fire medlemmer indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.
  4. 4) Et medlem indstillet af Ledernes Hovedorganisation.
  5. 5) Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab.
  6. 6) Et medlem indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
  7. 7) To medlemmer indstillet af regionerne i forening og KL i fællesskab.
  8. 8) Et medlem indstillet af Skatteministeriet.
 2. Stk. 2.
  Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse udpeges af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser i Arbejdsmiljørådet træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 4. Stk. 4.
  Følgende deltager med hver 1 repræsentant uden stemmeret i rådet:
  1. 1) Beskæftigelsesministeriet.
  2. 2) Arbejdstilsynet.
  3. 3) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  4. 4) Ministeriet for sundhed og forebyggelse.
 5. Stk. 5.
  Rådet kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege medlemmer til disse, også uden for rådets medlemskreds.
 6. Stk. 6.
  Rådet kan indhente erklæringer fra sagkyndige og iværksætte undersøgelser til brug for sit arbejde.
 7. Stk. 7.
  Beskæftigelsesministeren godkender rådets forretningsorden.
 8. Stk. 8.
  Beskæftigelsesministeren etablerer et sekretariat for Arbejdsmiljørådet.