Arbejdsmiljøloven § 3

  1. § 3
    Loven gælder kun for luftfart for så vidt angår arbejde på landjorden.
  2. Stk. 2.
    Loven gælder kun for søfart og fiskeri for så vidt angår
    1. 1) lastning og losning af skibe, herunder fiskefartøjer,
    2. 2) værftsarbejde om bord i skibe og arbejde, der må ligestilles hermed.